• JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Terapeuta pedagogiczny

 

 

Bożena Gromadzka - terapeuta pedagogiczny

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
730 - 1100 730 - 1330 730 - 1330 730 - 1100

1200 - 1600

 

Program profilaktyki zaburzeń typu grafmotorycznego stanowił integralną część programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły w ramach systemu pomocy uczniom ze specyficznymi problemami edukacyjnymi. Działał w trosce o rozwój grafomotoryczny dziecka w różnych okresach rozwojowo - szkolnych. Realizował obok celów profilaktyczno-terapeutyczno-dydaktycznych nade wszystko cele wychowawcze. Skupił wokół siebie specjalistów, nauczycieli-wychowawców, uczniów i ich rodziców. Wspomagał pozytywne emocje, motywację do pokonywania trudności w sferze grafomotorycznej i edukacyjnej. Zagospodarowywał wolny czas uczniów na przerwach szkolnych.

 

Srawozdanie z realizacji programu "Profilaktyka zaburzeń typu grafomotorycznego"

 

 

Przemiany w oświacie ostatnich kilkudziesięciu lat dowodzą potrzeby wzajemnych relacji teoretyczno- poznawczych i edukacyjnych pedagogiki ogólnej i specjalnej w masowej szkole podstawowej. Miejsce i rola każdej z tych nauk w systemie prakseologicznym współczesnych nauk społeczno- humanistycznych jest oczywiste i wynika z ich przynależności do grupy nauk o nauczaniu i wychowaniu. Stosując podział oparty na kryterium prognostycznym - służą one upowszechnieniu obiektywnego i pełnego poznania i rozwoju jednostki na miarę jej potrzeb.

 

W dzisiejszej szkole, według kryteriów epistemologiczno- metodologicznych, pedagogika ogólna i specjalna posiadają kwalifikacje nauk badawczych i celowościowych. Obie dziedziny egzystują w sferze faktów, powinności i działania. W obecnych założeniach szkoły przyjaznej uczniom internalizującej indywidualne potrzeby rozwoju każdego z nich - pedagogika ogólna czerpie doświadczenia i wiedzę z dorobku pedagogiki specjalnej. Na tej płaszczyźnie obie dziedziny, wyjątkowo się przybliżają, razem współistnieją i uzupełniają się. Wzajemne relacje teoretyczno- poznawcze i edukacyjne pedagogiki ogólnej i specjalnej ujawniają się również na płaszczyźnie funkcji inspiratorskiej, innowacyjnej, integracyjnej kreatywnej i transgresyjnej nauczyciela, wychowawcy a jednocześnie terapeuty w masowej szkole.

 

Wychodząc naprzeciw rozwijającym się związkom obu dziedzin, idei integracji, celom badawczo- poznawczym nauczycieli, potrzebom edukacyjnym dzieci i oczekiwaniom ich rodziców - powołano w naszej szkole etat reedukatora - "Żeby (w myśl J.Doroszewskiej) wszystkim tym, którym utrudnione są drogi poznania świata lub kontaktu z nim - dopomóc, przygotować do życia społecznego jako użytecznego pracownika"

 

Czym jest zatem proces reedukacji w szkole masowej w dobie idei i praktyki integracyjnej?

Reedukacja jest procesem:

 • Wynikającym z naturalnego rozwoju pedagogiki odnoszącej się do potrzeb dzieci ze specyficznymi problemami w nauce.
 • Jest mocno osadzony w systemie opieki i pomocy dzieciom z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi.
 • To złożony proces profilaktyki, diagnozowania, polifunkcyjnego oddziaływania i systematycznego wspierania ogólnego rozwoju dziecka. Działania profilaktyczne rozpoczynamy jak najwcześniej, gdy określone cechy rozwoju dziecka jeszcze nie utrudniają mu przystosowania i nie dezorganizują prawidłowego procesu wychowawczego, lecz jednocześnie wyróżniają dziecko w negatywny sposób spośród rówieśników. Działania terapeutyczne podejmujemy wtedy, gdy obserwujemy destrukcyjny wpływ zaburzeń rozwoju na czynności i przystosowanie społeczne dziecka Trudno określić granicę między profilaktyką a terapią, granicę wieku i nasilenia zaburzeń, a także rozwoju oddziaływań wychowawczych, bowiem zabiegi terapeutyczne zmierzające do wyrównywania opóźnień i dysharmonii rozwoju stają się profilaktyką w stosunku do zaburzeń wtórnych.
 • Utożsamiana z innymi pojęciami z zakresu pedagogiki specjalnej, takimi jak zajęcia korekcyjno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia terapeutyczne. Reedukacja w swym genetycznym znaczeniu (zarówno w literaturze polskiej, niemieckiej jak i angielskiej) jest terminem o szerszym zasięgu pojęciowym.
 • Reedukacja to działalność wychowawcza i nauczanie osoby, która z jakichś powodów utraciła pewne posiadane poprzednio umiejętności czy wiadomości, albo stała się nieprzystosowana do środowiska.
 • Jako proces świadomy, posiadający własną płaszczyznę badawczą , systematyczny, o charakterze wychowawczo-dydaktyczno- prognostycznym.
 • Niezależnie od defektu czy typu zaburzenia, kieruje się ogólnymi zasadami profilaktyczno- terapeutyczno- dydaktyczno- wychowawczymi .
 • Specyfika tego procesu znajduje swój wyraz w adekwatnych formach, metodach pracy z dziećmi.
 • Nauczyciel - reedukator, to człowiek posiadający wykształcony przez lata studiów i doświadczenia pedagogicznego sobisty pogląd na proces terapii. Wyznacza uniwersalne cele swej pracy, bada, generuje wiedzę o uczniach i dokonuje sprawozdań z terapii. Realizuje on osobiste cele pedeutologiczne, własne zainteresowania badawcze o których informuje rodziców dzieci reedukowanych i przełożonych w szkole. Współdziała w szkolnym systemie wszechstronnej pomocy dziecku :
 • z Poradnią Pedagogiczno- Psychologiczną,
 • psychologiem i neuropsychologiem,
 • pedagogiem szkolnym,
 • terapeutą mowy,
 • wychowawcami dzieci kierowanych na terapię,
 • rodzicami,
 • samymi reedukowanymi uczniami
 • Całoroczny plan profilaktyczno- terapeutyczno- dydaktyczno- wychowawczy reedukatora przedstawia się do zatwierdzenia we wrześniu każdego roku szkolnego dyrektorowi szkoły. Reedukator zapoznaje z planem rodziców na spotkaniu z nimi. Reedukator jest głównym organizatorem pracy na zajęciach i jest on merytorycznie i metodycznie za nie odpowiedzialny.
 • Uczniów obowiązuje regulamin uczęszczania na zajęcia reedukacyjne, do wglądu rodziców w szkolnej bibliotece.

 

 

Procedura rekrutacji na zajęcia reedukacji w naszej szkole

 

 • Zajęcia redukacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Górze Kalwarii stanowią integralną część w systemie pomocy dzieciom ze specyficznymi problemami motywacyjno-dydaktyczno-wychowawczymi na terenie naszej szkoły.
 • Podstawą rekrutacji jest pisemna opinia i zalecenia do terapii danego dziecka wystosowane przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną, jak też w szczególnie uzasadnionych przypadkach wypełniony przez wychowawcę kl. I - III arkusz podstaw kierowania uczniów do reedukatora.
 • Rodzice wyrażają pisemną zgodę na odbywanie zajęć reedukacyjnych ich dziecka na terenie szkoły, tym samym zobowiązują się do ścisłej współpracy z terapeutą.
 • Całość zebranej dokumentacji zatwierdza dyrektor szkoły i wyraża zgodę na rozpoczęcie terapii.

 

 

Regulamin obowiązujący uczestników procesu reedukacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Górze Kalwarii

 

 • Zajęcia reedukacyjne odbywają się na zasadzie świadomej, odpowiedzialnej dobrowolności uczestnictwa, potwierdzone odpowiednią zgodą rodziców.
 • Miejsce terapii jest stałe.
 • Uczniowie dysponują na zajęciach zeszytem w linię i w kratkę, blokiem rysunkowym, papierem kolorowym, nożyczkami i klejem. Ponadto przyborami do pisania (ołówek, długopis, flamaster), kredkami.
 • Uczniowie systematycznie, na miarę swoich możliwości, uczestniczą w procesie terapii, pokonując trudności wynikające z ich dysfunkcji.
 • Pracują według przygotowanego przez reedukatora zindywidualizowanego programu profilaktyczno-terapeutyczno-dydaktyczno-wychowawczego. Jest on podstawą rozpoczęcia terapii. W przypadku braku możliwości realizacji tegoż programu, reedukator ma prawo interwencji u rodziców, wychowawcy, pedagoga, dyrektora szkoły.
 • Na okres pracy własnej wytycza się określoną partię materiału do opracowanie przez uczniów pod kierunkiem rodziców. Zaleca się wtedy konsultacje z prowadzącym terapię.

 

Okoliczności dyskwalifikujące uczniów z zajęć reedukacji

 

 • Notoryczne nieuzasadnione i nieusprawiedliwione absencje dzieci na zajęciach (złamanie zasady systematyczności, ciągłości oddziaływania psychoterapeutycznego).
 • Brak kontaktów z rodzicami dziecka reedukowanego.( złamanie zasady współdziałania z reedukatorem)
 • Notoryczne nie przygotowanie do zajęć: brak przyborów, nie odrabianie prac domowych.( złamanie zasady systematyczności, powolnego stopniowania trudności, pozytywnej prognostyczności)
 • Nieprzestrzeganie przez dziecko przyjętych norm i zasad kultury i bezpieczeństwa na zajęciach.

 

 

Współpraca reedukatora z rodzicami.

 

"Dom, rodzina, rodzice - to pierwsze , naturalne i najskuteczniejsze środowisko terapeutyczne.

Reedukator - przewodnikiem w świecie dziecka ze specyficznymi trudnościami dydaktyczno- wychowawczymi."

 

Nie ulega wątpliwości, że dopełnieniem wszystkich znanych i stosowanych w praktyce szkolnej funkcji nowoczesnego nauczyciela, zwłaszcza terapeuty na zajęciach reedukacyjnych, jest jego posłannicza, pedagogizacyjna rola. Wobec wzrostu świadomości uczestnictwa rodziców w terapii ich dziecka oraz naturalnej potrzeby poznania etiologii specyficznych problemów dzieci, przebiegu terapii i reedukacji, nakreślono ogólne i szczegółowe aspekty współpracy reedukatora z rodzicami. Skonsultowano je w formie ankiet przeznaczonych dla rodziców. Były one anonimowe i przedstawiały propozycje tematyki spotkań w ramach pedagogizacji w roku szkolnym 2004- 2005. W ten oto sposób skonstruowano wspólną tematykę spotkań z rodzicami.

 

TEMATYKA SPOTKAŃ

Spotkanie I.

 • Reedukacja w systemie pomocy dzieciom ze specyficznymi problemami w uczeniu się.
 • Istota, zadania i organizacja pracy reedukatora. Formy współpracy reedukatora z rodzicami.
 • Rola rodziców w procesie terapii ich dzieci.

Spotkanie II.

 • Zagadnienia rozwojowo- wychowawcze wieku młodszoszkolnego dzieci.
 • Dlaczego niektórym inteligentnym dzieciom nauka sprawia trudność? Metody poznania i formy pomocy.
 • Negatywne funkcjonowanie społeczne dzieci, jako następstwo braku sukcesów w szkole.
 • Psychologiczne i fizjologiczne uwarunkowania procesu uczenia się na przykładzie czytania i pisania. Sposoby rozpoznania. Formy pomocy.

Spotkanie III.

 • Dysleksja. Etiologia, objawy i terapia. Wskazania do pracy z dzieckiem dyslektycznym w domu.
 • Dysgrafia i dysortografia jako specyficzne problemy w uczeniu się. Wskazania do pracy z dzieckiem w domu.

Spotkanie IV.

 • Prawa i obowiązki dziecka ze specyficznymi problemami w uczeniu się.

Spotkanie V.

 • Skuteczna technika dialogu w domu i w szkole.
 • Zakłócenia w komunikacji interpersonalnej w domu i w szkole. Przyczyny - skutki.

Spotkanie VI.

 • Rozwiązywanie konfliktów metodą bez porażek Gordona.

Spotkanie VII.

 • ADHD - objawy i systemy pomocy.
 • "Nauczanie otwarte w 28 krokach" Badegrubera jako wyraz profilaktyki i terapii dzieci z ADHD na reedukacji i w domu.

Spotkanie VIII.

 • Telewizyjne dzieci. Istota oddziaływania telewizji na rozwój psychiczny, fizyczny i społeczny naszych dzieci.

 

 

Materiały

 

Udział nauczycieli w programie zaburzeń typu grafomotorycznego

Posłuchaj jak brzmi cisza

Profilaktyka hałasu

Udział rodziców w profilaktyce i systemie pomocy zaburzeń percepcji słuchowej.

Wakacyjne porady dla rodziców

Materiały dla rodziców

Artykuł o reedukacji

Badegruber - kl. IV d

Koncepcja procesu reedukacji

Przykłady programów terapii reedukacyjnej

Badania pedeutologiczne reedukatora

Gimnastyka mózgu

Polfunkcjonalny plan działalności reedukatora w klasach

Program profilaktyczno-terapeutyczno-wychowawczy

Praca badawcza reedukatora - czytanie i poprawność pisowni

dz2

zapisy

ava

projekt i wykonanie: synermedia.pl
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.

Facebook Slider